Regulamin Sklepu Internetowego oraz Informacje dla (Ogólne warunki zawierania umów) klientów

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego - Ogólne Warunki Zawierania Umów (dalej: Regulamin) znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą za pośrednictwem niniejszej strony internetowej(dalej także jako nasza strona).
 2. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Państwa system teleinformatyczny następujących wymagań technicznych: zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox z włączoną obsługą: Java Script, Cookies
Zawarcie umowy
 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.
 2. Prezentowanie towarów na naszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia przez Państwa oferty.
 3. Zakup za pośrednictwem naszego internetowego system zamówień przebiega w następujący sposób: wybrane przez Państwa towary należy umieścić w wyodrębnionej zakładce, służącej do generowania treści zamówienia, zwanej dalej "Koszykiem". Mogą Państwo w każdym czasie wywołać zakładkę "Koszyk" i dokonać zmian w treści zamówienia. Po wybraniu zamawianych towarów, wywołują Państwo zakładkę "Kasa" poprzez wybór odpowiedniego pola opisanego "Do kasy". Następnie podają Państwo dane osobiste konieczne do Państwa identyfikacji i wysyłki zamawianych towarów.
 4. Wybierają Państwo sposób zapłaty oraz dostawy zamawianych towarów. Wszystkie dane odnośnie zamówienia zostaną Państwu ponownie pokazane na stronie z podsumowaniem zamówienia. Przed złożeniem oferty zakupu mogą Państwo tutaj sprawdzić i poprawić wszelkie podane dane dotyczące zamówienia. Mogą Państwo także przerwać proces składania oferty zakupu. Wysłanie przez Państwa zamówienia poprzez klinknięcie pola "kupuję" jest równoznaczne ze złożeniem przez Państwa wiążącej oferty zakupu towarów wymienionych w zamówieniu i na warunkach w nim zawartych. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo wygenerowane automatyczinie potwierdzenie otrzymania przez nas oferty kupna, które nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Przyjęcie oferty kupna (i zarazem zawarcie umowy sprzedaży) następuje w ciągu 2 dni poprzez potwierdzenie przez nas w formie wiadomości e-mail, w której zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu zamówienia do realizacji lub o wysyłce towarów. Jeśli nie otrzymają Państwo wskazanego w niniejszym punkcie potwierdzenia o przyjęciu zamówienia lub informacji o wysyłce zamówionego towaru, nie są Państwo związani swoją ofertą kupna. W takim przypadku obie strony zobowiązane będą do niezwłocznego zwrotu wszelkich spełnionych do tej pory świadczeń.
 6. Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową. Nasze wiadomości e-mail częściowo generowane są w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym są Państwo zobowiązani do umożliwienia prawidłowej wymiany poczty elektronicznej, w szczególności poprzez podanie prawidłowego adresu e-mail oraz zapewnienie, że nasze wiadomości nie zostaną zablokowane przez filtry antyspamowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewykonania przez Państwa tego obowiązku.

Zastrzeżenie prawa własności

 1. Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.
 2. Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, znajdują dodatkowo zastosowanie poniższe postanowienia:
  • Zachowujemy prawo własności do towaru do momentu uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących transakcji pomiędzy stronami. Przed przeniesieniem prawa własności zabronione jest ustanawianie na towarze zastawu lub jego przewłaszczenie na zabezpieczenie.
  • Mogą Państwo sprzedać towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą także przed uregulowaniem w całości należności. W takim wypadku jednak, na mocy niniejszej mowy cedujecie na nas Państwo wszelkie roszczenia przysługujące Państwu z tytułu dalszej sprzedaży towaru, zaś my tę wierzytelność przyjmujemy. Są Państwo uprawnieni do dochodzenia ww. wierzytelności. W przypadku nieuregulowania przez Państwa należności, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia ww. Wierzytelności.
  • W przypadku połączenia lub pomieszania towaru, co do którego zastrzeżono naszą własność, nabywamy udział we współwłasności rzeczy połączonej lub pomieszanej, którego wysokość obliczana jest według ceny wskazanej na rachunku za towar i wartości pozostałych rzeczy w chwili ich połączenia lub pomieszania.
  • Zobowiązujemy się na Państwa żądanie zwolnić towar z powyższych zabezpieczeń, jeśli ich realna wartość przekracza 110% wartości nieuregulowanego roszczenia. Przysługuje nam prawo wyboru, które z zabezpieczeń zostaną zwolnione.

Reklamacje

 1. Przysługują Państwu uprawnienia
  • Z tytułu odpowiedzialności za wady (rękojmia) - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego lub gwarancji wystawionej przez producenta lub dystrybutora towaru (jeśli dokument taki został przez te podmioty wystawiony) – zgodnie z treścią karty gwarancyjnej.
  • W przypadku skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, prosimy przesłać reklamowany towar na adres: Cezary Madejski
   Kungssätravägen 15
   12737 Skärholmen
   polskadeli@hotmail.com
  • Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w dowolnej formie. W terminie 14 dni przekażemy Państwu swoje stanowisko co do żądań zgłoszonych w reklamacji oraz poinformujemy o dalszym postępowaniu. W przypadku skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji należy złożyć reklamację w sposób określony w karcie gwarancyjnej wystawionej przez producenta lub dystrybutora towaru. W takim przypadku reklamację należy zgłosić bezpośrednio do podmiotu wskazanego w karcie gwarancyjnej w terminie i w sposób w niej określony.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa podlega prawu polskiemu. Wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej Konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 2. Jeżeli nie są Państwo Konsumentem, miejscem wykonania umowy jest nasza siedziba, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla naszej siedziby.
 3. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.

Informacje dla klientów

Dane odnośnie Sprzedawcy

Cezary Madejski 'polskadelikatesser'
Kungssätravägen 15
12737 Skärholmen
Telefon: +46 739 697477
E-mail: polskadeli@hotmail.com

Informacje odnośnie zawarcia umowy

Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz informacje o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów uregulowane zostały w § 2 naszego regulaminu (część I)

Język umowy, utrwalanie tekstu umowy

 1. Obowiązującym językiem umowy jest język polski.
 2. Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo zachować tekst umowy poprzez jego wydrukowanie lub zapis w postaci elektronicznej Dodatkowo treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz Regulamin zostaną Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.

Główne cechy towarów

Główne cechy towarów zawarte są w opisie produktu i uzupełniających informacjach na naszej stronie internetowej.

Ceny i sposoby płatności

 1. Wszelkie podane na naszej stronie ceny stanowią ceny końcowe, zawierające wszelkie należne podatki. Ceny podane są w koronach szwedzkich
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy.
 3. Koszty dostawy są wykazywane w procesie dokonywania zakupu i zostaną doliczone do wartości zamówionych towarów, chyba że zostaną Państwo z nich zwolnieni.
 4. Dostępne sposoby płatności określone są w odpowiednio opisanej zakładce Dostawa i formy płatności
 5. Zapłata ceny za zamówione towary i dostawę staje się wymagalna wraz z zawarciem umowy, chyba że co innego wynika z wybranego sposobu zapłaty

Warunki dostawy

 1. Warunki dostawy towarów, ze wskazaniem terminu dostawy i ewentualnych ograniczeń dostarczenia towarów określone są w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu
 2. W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Państwa z chwilą wydania Państwu rzeczy.
 3. W przypadku, gdy są Państwo Przedsiębiorcą, dostawa towaru odbywa się na Państwa ryzyko.

Odpowiedzialność za wady towaru

Nasza odpowiedzialność za wady towaru określona została w regulacji „reklamacje“ w naszym regulaminie (część I)

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, jeżeli zamówili Państwo jedną lub kilka rzeczy w ramach jednego zamówienia i zamówione towary dostarczane są razem

- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli zamówili Państwo w ramach jednego zamówienia wiele rzeczy i są one dostarczane osobno

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Cezary Madejski
Kungssätravägen 15
12737 Skärholmen
polskadeli@hotmail.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyłączenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w przypadku:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

- Adresat: Cezary Madejski
Kungssätravägen 15
12737 Skärholmen
Mail:polskadeli@hotmail.com
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Ochrona danych osobowych

Serdecznie witamy na naszej stronie!

Dokładamy najwyższych starań, aby chronić Twoje dane osobowe i Twoją prywatność.

Dlatego też informujemy o sposobie i zakresie uzyskiwania i przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony. W celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich odpowiednią ochronę. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

Uzyskiwanie danych anonimowych

Możesz odwiedzać naszą stronę bez podawania swoich danych osobowych, które nie są w takim przypadku przez nas przetwarzane. Jednocześnie, aby stale doskonalić naszą ofertę, analizujemy dane statystyczne, które ze względów technicznych pozostawiane są przez przeglądarki internetowe w czasie odwiedzin stron internetowych. Robimy to jednak w sposób, który nie pozwala nam na powiązanie ich z Twoją osobą.

Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przy użyciu formularza kontaktowego

Poprzez formularze kontaktowe uzyskujemy dane osobowe (tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie przez Ciebie udostępnionym. Twój adres e-mail używany jest przez nas wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. O ile nie zostanie wyrażona zgoda na dalsze przetwarzanie Twoich danych, zostaną one usunięte z naszej bazy.

Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

Uzyskujemy dane osobowe (tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie przez Ciebie udostępnionym. Przetwarzanie Twoichdanych osobowych następuje w celu realizacji zamówienia oraz w celu odpowiedzi na Twoje pytania. Po całkowitym wykonaniu zawartej z nami umowy dane te będą przechowywane przez czas określony wymogami prawa (w szczególności prawa podatkowego). O ile nie zostanie wyrażona zgoda na dalsze przetwarzanie Twoich danych, zostaną one usunięte z naszej bazy.

Przekazywanie danych osobowych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych bez Twojej wyraźnej zgody na to. Wyjątkiem od tej reguły są wyłącznie nasi partnerzy, z pomocą których realizujemy Twoje zamówienie (np. firma transportowa). przypadku jednak przekazywanie Twoich danych następuje zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa określone w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(tj. z dnia 17 czerwca 2002 r.Dz.U. Nr 101, poz 926). W szczególności przysługuje Ci prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych. Możesz także żądać od nas uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Twoich danych osobowych. Twoje uprawnienia opisane zostały szczegółowo w art. 32 powołanej wyżej ustawy. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami.


Top sellers

Informacja

Manufacturers

New products

Suppliers

No supplier

Tags